تعرفه خدمات شایع در بیمارستان

 
نام عمل تعرفه آزاد(ریال) تعرفه بیمه (ریال)
زایمان سزارین 95,000,000 13,000,000
(D&C)  کورتاژ   40,000,000 7,000,000
آپاندیس 80,000,000 9,000,000

کوله سیستکتومی

(سنگ کیسه صفرا)

120,000,000 15,000,000
ترمیم فتق 75,000,000 9,000,000
سرکلاژ 30,000,000 5,000,000
هیسترکتومی 140,000,000 18,000,000
پروستات 110,000,000 15,000,000
TUL سنگ کلیه  95,000,000 12,000,000
واریکوسل 65,000,000 9,000,000
اتاق 3 تخته و بیشتر 4,598,000
اتاق 2 تخته 6,901,000
اتاق یک تخته  9,196,000
post ccu 8,367,000
ccu 10,669,000
icu 21,339,000
مبالغ فوق به صورت گلوبال محاسبه گردیده و در صورت ارائه خدمات بیشتر به سر جمع مبالغ اضافه می گردد.
پرداختی بیماران بر مبنای ده درصد مبالغ مورد تعهد  بیمه و مبالغ عدم تعهد بیمه پایه و ابلاغ برنامه کاهش فرانشیز می باشد.
کلیه تعرفه ها بر مبنای ابلاغیه هیآت محترم وزیران در سال 1402 می باشد.