مریم رضایی - مدیر خدمات پرستاری بیمارستان

فارغ التحصیل رشته پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

کارشناس ارشد رشته آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

شروع بکار در بیمارستان بهارلو از بهمن ماه سال 1376

سمت ها:

* پرستار بیمارستان امیرالمومنین 1376-1375

* پرستار بخش کودکان بیمارستان بهارلو 1383-1376

* پرستار بخش جراحی بیمارستان بهارلو 1384-1383

* سرپرستار بخش پست سی سی یو  1387-1384

* سرپرستار بخش مراقبت های ویژه 1393-1387

* مدیر پرستاری بیمارستان بهارلو از بهمن ماه 1401

* عضو ثابت کمیته های بیمارستانی بیمارستان بهارلو

اطلاعات تماس

شماره تماس: 11-55658500

داخلی: 301