مریم رضایی

سمت: سوپروایزر ارشد بالینی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش پزشکی

سابقه کاری: 24 سال

 

 

 

 

ربابه رمضانی

سمت: سوپروایزر بالینی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مراقبت های ویژه پرستاری

سابقه کاری: 24 سال

 

 

 

 

سایه آقایی

سمت: سوپروایزر بالینی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سابقه کاری: 23 سال

 

 

 

 

شکراله صدرالدینی

سمت: سوپروایزر بالینی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مراقبت های ویژه پرستاری

سابقه کاری: 19 سال

 

 

 

 

مهشید هداوند

سمت: سوپروایزر آموزش به بیمار

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سابقه کاری: 19 سال

 

 

 

 

سید مجتبی جوینی

سمت: سوپروایزر بالینی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سابقه کاری: 16 سال

 

 

 

 

زهره نصیری

سمت: سوپروایزر آموزش به کارکنان و پژوهش

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فیزیولوژی پزشکی

سابقه کاری: 16 سال

 

 

 

 

آزاده صابری

سمت: سوپروایزر کنترل عفونت

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سابقه کاری: 14 سال

 

 

 

 

شیرین کاکاوند

سمت: سوپروایزر اورژانس

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سابقه کاری: 16 سال

 

 

 

 

مرتضی مومنی

سمت: سوپروایزر اورژانس

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش داخلی-جراحی پرستاری

سابقه کاری: 14 سال