دکتر مجید اکرمی - مدیر دفتر توسعه آموزش بیمارستان

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه از دانشگاه علوم پزشکی تهران

شروع به کار در بیمارستان بهارلو از سال 1383

سمت ها:

* رئیس بخش ICU از سال 1394 تا سال 1396

* رئیس مرکز مهارت های بالینی دانشکده پردیس بین الملل از سال 1394 تاکنون

* مدیر دفتر مرکز توسعه آموزش بیمارستان از سال 1399 تاکنون

* عضو کمیته های اخلاق، پژوهش، طرح دوره و درس

* مسئول آموزش دانشجویان بیهوشی از سال 1399 تاکنون

* نماینده معاونت آموزش بیمارستان در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات تماس

شماره تماس: 11-55658505

داخلی: 589