غلامرضا صدوق محمدی - مدیر امور مالی بیمارستان 

کارشناس ارشد مدیریت مالی 

شروع به کار در بیمارستان بهارلو از سال 1401

سمت ها:

* رئیس حسابداری بیمارستان ضیائیان از سال 1387

* مدیر مالی پروژه احداث بیمارستان شریعتی 2 از سال 1393

* رئیس حسابداری مجتمع بیمارستانی یاس از سال 1394

* رئیس حسابداری بیمارستان جامع بانوان آرش از سال 1399

* عضو ثابت کمیته مسئولین

اطلاعات تماس

شماره تماس: 11-55658500

داخلی: 209