دفتر خدمات پرستاری

دفتر پرستاری مرکز آموزشی درمانی بهارلو مسئولیت کلیه خدمات پرستاری مرکز را عهده دار می باشد.

دفتر پرستاری مرکز بعنوان سیستم عالی هدایت و نظارت بر فرایندهای پرستاری بابهره گیری ازسوپروایزرهای مجرب و کارآزموده خود در چند حیطه فعالیت دارد که به اختصار به آنها اشاره می شود :

   

 • برنامه ریزی مدون برای رسیدن به وضعیت مطلوب از طریق  تعیین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
 • تدوین کتابچه راهنمای شغلی کارکنان جدیدالورود شامل مقررات و ضوابط کار، وظایف و مسئولیت ها با مشارکت سوپروایزر آموزش و سرپرستاران و رابط های آموزشی
 • پیش بینی و برآورد نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیازبخشها، بررسی مشکلات و محدودیتهای انجام تصمیم گیری بر اساس فرایند مشکل گشائی و حل مسئله
 • توزیع و جابه جایی پرسنل پرستاری بر مبنای نیاز سنجی بعمل آمده دربخشها وسوابق و توانمندی کادر پرستاری
 • مشارکت فعال در کمیته های مرکز(مورتالیتی،انتقال خون،بحران،...)
 • کنترل برنامه ماهانه بخش ها بر اساس اصول برنامه نویسی ابلاغی از مدیریت پرستاری دانشگاه
 • نظارت برحضور و غیاب پرسنل، جابجایی، مرخصی استعلاجی و استحقاقی کادر پرستاری
 • برنامه ریزی جهت حضورپرسنل پرستاری در وضعیت های اضطراری و حوادث غیرمترقبه (لیست اعضای کمیته غیرمترقبه به همراه آدرس و شماره تماس)
 • برنامه ریزی مدون جهت تامین نیازهای آموزشی کارکنان با مشارکت سوپروایزر آموزشی و سرپرستاران
 • برگزاری دوره های آموزشی  وانجام ارزشیابی از آموزشهای ارائه شده به کارکنان
 • برنامه ریزی مدون جهت تامین نیازهای آموزشی بیماران با مشارکت سوپروایزر آموزش سلامت و سرپرستاران
 • مشارکت فعال در کمیته ها، گردهمایی ها و سمینارها و جلسات مختلف و ایجاد زمینه مناسب جهت تحقق اهداف بیمارستان
 • تدوین برنامه زمانبندی مدون برای کنترل و نظارت واحدهای تحت سرپرستی
 • بازدید مستمر از واحدها طبق برنامه ریزی مدون به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات در شیفت های مختلف
 • تشکیل جلسات منظم باسرپرستاران و سوپروایزرها و کادر پرستاری به منظور بررسی عملکرد و جلب مشارکت آنان در حل مسائل و مشکلات با هدف ارتقا سطح خدمات پرستاری مرکز
 • مصاحبه و جذب و توزیع نیرو ها در رده های مختلف پرستاری بنا بر نیاز بخشها
 • نظارت بر راند سوپروایزر شامل ثبت مشاهدات وی بر اساس برنامه راند به تفکیک بخش ها و با تاریخ و زمان  در دفتر گزارشات و تکمیل چک لیستها ی تدوین شده
 • ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده با چک لیست های موجود در دفتر پرستاری توسط سوپروایزران و بررسی مقایسه ای از طریق نمودار
 • ارزشیابی برنامه های اجراء شده و تدوین  برنامه اصلاحی با مشارکت سوپروایزران و سرپرستاران0
 • ارائه گزارش و پایش ارزیابی اولیه و ثبت صحیح اقدامات پرستاری بخش های بالینی هر سه ماه توسط سرپرستاران و سوپروایزران
 • ارزشیابی عملکرد پرسنل پرستاری با مشارکت سوپروایزران و سرپرستاران به صورت ماهانه و تعیین ضریب کیفی عملکرد پرسنل
 • برقراری ارتباط مناسب با همکاران و کارکنان تحت سرپرستی از طریق ملاقات حضوری جهت حل مشکلات آنها
 • پاسخ دهی به موقع به مکاتبات اداری با رعایت اصول صحیح نگارش و مکاتبات اداری
 • تهیه آمار و گزارشهای بالینی و گزارش به موقع و صحیح مسائل و رویدادهای مهم پیش آمده در بیمارستان به مافوق و مسئولین
 • ایفای نقش مدیر کشیک توسط سوپروایزران
 • تدوین و بازنگری خط مشی ها ،دستورالعملها و روشهای اجرایی در حیطه پرستاری
 • هماهنگی جهت ارجاع و اعزام بیماران برای دریافت خدمات تشخیصی درمانی در خارج بیمارستان
 • ایجاد هماهنگی بین بخشی برای دریافت بهتر خدمات بالینی و پاراکلینیکی جهت بیماران توسط سوپروایزر
 • شرکت در جلسات خارج از بیمارستان در سطح دانشگاه یا سایر دانشگاهها توسط مدیر پرستاری و سوپروایزران
 • مدیریت اجرای استانداردهای اعتباربخشی در کلیه واحدهای درمانی
 • پایش اجرای استانداردهای اعتباربخشی در بخشهای درمانی
 • تدوین برنامه ماهیانه سوپروایزران و نظارت بر برنامه سایر بخشهای پرستاری
 • شرکت مدیر پرستاری در جلسات درون بخشی واحدهای درمانی
 • شرکت مدیر پرستاری در راندهای مدیریتی ایمنی بیمار
 • انجام پژوهشهای پرستاری
 • برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه بیماران
 • ثبت عفونتهای بیمارستانی در سامانه مربوطه
 • ثبت بیماریهای که گزارش الزامی دارند در سامانه مربوطه
 • تامین امکانات رفاهی پرسنل (لباس ،کفش و....)

مدیریت پرستاری