سید حمید رضا موسوی - رئیس امور اداری

کارشناس ارشد مدیریت  

شروع به کار در بیمارستان بهارلو ازسال 1398

سمت ها:

* کارگزین مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی از سال 1388

* کارشناس امور اداری مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی از سال 1390

* رئیس امور اداری دانشکده داروسازی از سال 1392

* دریافت ابلاغ کارشناس مسئول امور اداری مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی از سال 1394

* رئیس امور اداری مرکز آموزشی درمانی بهارلو از سال 1398

اطلاعات تماس:

شماره تماس: 11-55658500

داخلی :551