قابل توجه مراجعه کنندگان گرامی: واحد آنژیوگرافی بیمارستان طرف قرارداد

با بیمه های تکمیلی زیر می باشد.