پزشک کنترل عفونت: دکتر محبوبه علیزاده

تحصیلات: متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری - فلوشیپ پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی

سوپروایزرکنترل عفونت:  آزاده صابری

تحصیلات : کارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران

شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت

1- شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

2- بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

3- همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکار ی سوپروایزر آموزشی

4- شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها برگزار می شود

5- تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت

6- ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان

7- نیازسنجی آموزش کارکنان بیمارستان در عفونتهای بیمارستانی و پیگیری از تجربه آموزشهای ارائه شده مورد نیاز برای رعایت قوانین و مقررات کنترل عفونت

8- بازدید روزانه از بخشهای مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائمی بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم

9- تهیه و تدوین دستورالعملهای کنترل عفونت های بالینی جهت بخشهای ویژه و سایر قسمتهای آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت

10- نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور

11- نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود

12- همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستان برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیریهای بیمارستای

13- شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی با رعایت احتیاط های همه جانبه

اعضای کمیته کنترل عفونت :

1- رئیس بیمارستان - دکتر سید مجید موسوی موحد

2- مدیر بیمارستان - داود پناهی

3- معاون درمان - دکتر بهنام بهنوش

4- مدیر درمان/ پزشک کنترل عفونت - دکتر محبوبه علیزاده

5-معاون آموزشی - دکتر مریم سرایی

6 -مشاور درمان - دکتر مرتضی عبدوس

7- متخصص عفونی - دکتر حدیثه هوسمی

8- متخصص عفونی - دکتر علی اصغر باقرزاده

9- مدیر خدمات پرستاری - زهرا قاضی

10- کارشناس بهبود کیفیت و کمیته های بیمارستان - معصومه پرویزی

11- نماینده واحد داروخانه بیمارستان - دکتر فرناز حبیب بیگی

12- سوپروایزر کنترل عفونت - آزاده صابری

13- جراح عمومی -  دکتر لاله عسگری راد

14- مسئول بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزی - سارا یاراحمدی

15- سرپرست بخش آزمایشگاه بالینی - دکتر مصطفی عابدی

16- کارشناس بهداشت محیط - لیلا محسنی

17- کارشناس بهداشت حرفه ای - میترا عباسی

18- سرپرستار بخش ویژه - فاطمه ذاکر

19- سرپرستار بخش ویژه - سمیه روشنگران

20- سرپرستار بخش ویژه - مجید نشاط

21- کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار - فرحناز فرجی

22- کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار - معصومه پرویزی 


اسامی رابطین کنترل عفونت : 

1 - زینب افشار/ اورژانس مسمومین

2 - نیلوفر فلاح/ اورژانس جنرال

3 - فهیمه سعیدی/ اتاق عمل

4 - معصومه شریف/ ICUB

5 - زهرا خانی/ CCUA

6 - زینب تاج الدین/ داخلی 2

7 - سمیه ملک محمدی/ جراحی 1

8 - زهره امینی/ داخلی 1

9 - سمیه حسنی/ ICUC

10 - فاطمه باصریان/ مسمومیت

11 - سودابه غریبی/ جراحی زنان

12 - زهرا شاهبداغی/ نوزادان

13 - آسیه صحرایی/ لیبر

14 - فاطمه طبیبی/ POSTB

15 - مهناز جابری/ CCUB

16 - فائزه کمیجانی/ آنژیوگرافی

17 - سمیه روشنگران/ ICUC

18 - مرضیه قاسملو/ ICU A

19 - اعظم متولی/ VIP

20 - مرضیه قدبیگی/ NICU