دکتر حمیدرضا حکمت - رئیس بیمارستان

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1379

فارغ التحصیل رشته تخصصی قلب و عروق از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1386

فارغ التحصیل رشته فلوشیپ اینترونشنال از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390

سمت ها:

* رئیس بخش قلب بیمارستان ضیائیان از سال 1392

* کارشناس پزشکی قانونی بیمارستان ضیائیان از سال 1392

* رئیس بیمارستان ضیائیان از سال 1399

* رئیس بیمارستان بهارلو از سال 1400

* عضو ثابت کمیته های بیمارستان های بهارلو و ضیائیان

اطلاعات تماس:

شماره تلفن: 11-55658505

داخلی:                          200