دکتر ندا فرجی - معاون آموزشی بیمارستان

متخصص بیماری های داخلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

شروع به کار در بیمارستان بهارلو در قالب هیئت علمی از سال 1398

سمت ها:

* مسئول آموزشی گروه داخلی بیمارستان از سال 1398

* معاون آموزشی بیمارستان از سال 1399

* عضو ثابت کمیته های بیمارستانی

اطلاعات تماس

شماره تماس: 11-55658505

داخلی: 589