دکتر بهنام بهنوش - معاون درمان بیمارستان

متخصص پزشکی قانونی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

شروع به کار در بیمارستان بهارلو در قالب هیئت علمی از سال 1385

سمت ها:

* مسئول فنی صبح و عصر بیمارستان بهارلو از سال 1387

* دبیر کمیته مرگ و میر و آسیب شناسی بیمارستان بهارلو از سال 1387

* مسئول ایمنی بیمار بیمارستان بهارلو از سال 1395

* معاون درمان بیمارستان بهارلو از سال 1396

* رئیس بخش مسمومیت بیمارستان بهارلو از سال 1394

* عضو ثابت کمیته های بیمارستانی بیمارستان بهارلو

* مسئول درمانگاه پزشکی قانونی بیمارستان شریعتی

* معاون آموزشی گروه پزشکی قانونی

* معاون سابق پژوهشی گروه پزشکی قانونی

اطلاعات تماس

شماره تماس: 11-55658505

داخلی: 206