بهاره جفایی - مدیر آموزش بیمارستان

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

شروع به کار در بیمارستان بهارلو از سال 1383

سمت ها:

همکاری در راه اندازی  نظام حاکمیت خدمات بالینی در دانشگاه علوم پزشکی تهران و اجرا سال86 تا90

عضو تیم تدوین سنجه های اعتباربخشی ایران  سال 88، مسئول  بهبود کیفیت سال 88 تا 90 و مسئول تحول اداری بیمارستان بهارلو سال 88 تا 94

* راه اندازی و مسئول وب سایت  ومسئول روابط عمومی بیمارستان بهارلو از سال 83 تا 97

* مربی کارآموزی و کارورزی دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از سال 86

مسئول کمیته ها و دبیر کمیته های بهبود کیفیت، تیم مدیریت اجرایی، تحول اداری و...  بیمارستان بهارلوسال 83 تا 94 و عضو ثابت کمیته های معاونت آموزشی

* مسئول فرهنگی، رابط اموزنان و مسئول امور رفاهی بیمارستان بهارلو سالهای 88تا94 و 94 تا 97

مسئول اعتباربخشی  و عضو تیم مدیریت آموزشی بیمارستان بهارلو از سال 99

اطلاعات تماس

شماره تماس: 11-55658505

داخلی: 589