گام شماره 1
این فرم با هدف کاهش خطا و سهل انگاری، تهیه شده است .لذا به منظور نهادینه کردن هرچه بهتر فرهنگ خطا و گزارش دهی خطا بارویکرد سیستمی و بدون سرزنش، از همه شما عزیزان خواهشمندیم در صورت مشاهده یا انجام خطا، این فرم را تکمیل فرمائید. از همکاری و احساس مسئولیت شما، صمیمانه قدردانی می نماییم.
گام شماره 2
نوع خطا
گام شماره 3