اهداف آموزش پرستاری

واحد آموزش پرستاری بیمارستان بهارلو با فراهم نمودن بستری مناسب به ارائه خدمات آموزشی مستمر، موثر و کارآمد به کلیه گروه های پرستاری در راستای منشور حقوق بیمار، حفظ کرامت انسانی و ارتقای سلامت جامعه می پردازد. 

به طور كلي سازماني كه به رشد كمي و كيفي دانش و مهارت كاركنان خود مي انديشد و پيوسته فعاليت هاي آموزش در آن در جريان است، كاركنان بهتر توانايي هاي خود را افزايش مي دهند و چگونه آموختن و به كار بستن را مي آموزند. در چنين سازماني، ابتكار، ابداع، ارتقاء آگاهي و دانش افزايي به نوعي رفتار همگاني مبدل مي شود و توفيق در تحقق اهداف سازماني امري قطعي است و هرگز سازمان دچار جمود فكري نخواهد شد.

بر همين اساس مركز آموزشي درماني پژوهشی بهارلو سعي در بهبود و ارتقاء خدمات آموزشي و درماني خود از طريق آموزش کارکنان و برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي در زمينه هاي مختلف (شيوه هاي نوين درمانی، تجهيزات پزشكي و...) نموده است.

اهداف: 

واحد آموزش پرستاری در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی تهران و بر اساس برنامه های عملیاتی بیمارستان اهداف کلی خود را در حیطه های آموزش به شرح زیر اعلام می دارد: 

 حیطه ارائه خدمات آموزشی (کارکنان) و پژوهشی:

بهبود فرآیند های آموزشی و پژوهشی

ارتقاء سطح آموزشی در کارکنان

    حیطه ارائه خدمات درمانی: 

بهبود فرایند های درمانی با افزایش میزان آگاهی پرسنل

توسعه کمی وکیفی دامنه خدمات

افزایش مداوم رضایت مشتریان

استراتژی واحد آموزش پرستاری 

استراتژی های واحد آموزش در راستای استراتژی های دانشگاه و معاونت درمان و بیمارستان، به شرح زیر می باشد:

ارتقاء آموزش در گروه های پرستاری

بهبود سیستم پایش و ارزیابی کیفی خدمات آموزشی و بهبود شاخص ها

تدوین پروتکل های نظارتی

افزایش سرانه آموزش در پرسنل پرستاری