برگزاری وبینار تغذیه ویژه گروه پرستاری بیمارستان بهارلو

وبینار تغذیه ویژه گروه پرستاری بیمارستان بهارلو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان بهارلو، وبینار  تغذیه برای پرستار ؛ با مجوز 4 ساعت آموزش ضمن خدمت کارکنان، روز چهار شنبه 24 آبان ماه ساعت 9 تا 11 برگزار شد .ثبت نام و آزمونهای این وبینار از طریق بارگزاری در سامانه آکادمی برای کل کارکنان پرستار، ماما، اتاق عمل و بی هوشی  در دسترس می باشد.

سمانه محسن آبادی  سخنران این وبینار در حیطه های زیر مطالب ارائه داد:

اصول تغذیه بیمار ، بررسی وضعیت تغذیه ، روش های اندازه گیری قد و وزن در بیماران

لزوم و اهمیت حمایت تغذیه ای در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه

اهداف حمایت تغذیه ای

عواقب سوء تغذیه در بیماران

تغذیه انترال و اندیکاسیون  و کانتراندیکاسیون های آن  و عوارض احتمالی آن

گاواژها، انواع فرمولا، مدیریت تیوپ فیدینگ

روش های تجویز گاواژ

ضرورت انجام مشاوره تغذیه در بیماران  و فرم های ان

مکمل ها و ترکیبات دیگر

تغذیه پرنترال و انواع محلول های آن

محمد علی پور
تهیه کننده:

محمد علی پور